Pilgrims pay five dollars to visit Gurdwara Kartarpur Sahib